Informace

Obchodní a licenční podmínky

Tyto obchodní a licenční podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2011. Provozovatel internetového obchodu EducationShop.cz si vyhrazuje právo na změnu obchodních a licenčních podmínek.

Tyto obchodní a licenční podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě EducationShop.cz provozovaným PhDr. Ladislavou Knihovou, IČ: 137 75 421, místem podnikání Řisuty 80, PSČ 273 78.

Všeobecná ustanovení

Provozovatel internetového obchodu EducationShop.cz poskytuje za níže uvedených podmínek kupujícím zboží (produkty) a služby a nabyvatelům oprávnění k výkonu práva užít software, databáze, překlady, multimediální soubory či e-learningové kurzy.

Databáze, překlady databází, multimediální soubory a e-learningové kurzy jsou vlastním duševním výtvorem provozovatele internetového obchodu EducationShop.cz, který je jejich autorem.

Tyto obchodní a licenční podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (poskytovatele), kterým je PhDr. Ladislava Knihová, IČ: 137 75 421, místem podnikání Řisuty 80, PSČ 273 78, a kupujícího (nabyvatele).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními a licenčními podmínkami se v případě, že je kupujícím spotřebitel, řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník‘‘) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen ,,zákon o ochraně spotřebitele‘‘). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ,,obchodní zákoník‘‘). Poskytuje-li poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (licenci) na základě licenční smlouvy, řídí se vztahy mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen ,,autorský zákon‘‘).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva. Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající (dodavatel). Prodávající/dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující). Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel. Jedná se o podnikatele, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Na tohoto kupujícího se obchodní podmínky vztahují pouze v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a dále se vztahy mezi tímto kupujícím a dodavatelem řídí obchodním zákoníkem.

Poskytovatel. Poskytovatelje osoba (autor), která poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít autorské dílo.

Nabyvatel. Nabyvatel je osoba,které poskytovatel (autor) poskytuje oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo dohodnutými způsoby a v dohodnutém rozsahu (licenci).

Autorské dílo. Autorským dílem je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.Za autorské dílo se považuje též počítačový program, databáze a překlad.

Databáze. Databází je soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.

Licenční smlouva. Licenční smlouvou je smlouva, kterou poskytovatel (autor) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít dohodnutými způsoby a v dohodnutém rozsahu, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu.

Uzavření kupní smlouvy

Na základě kupní smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu prostřednictvím internetového obchodu EducationShop.cz objednané zboží a kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je dokončena po vyplnění registračního formuláře v internetovém obchodě EducationShop.cz kupujícím a jeho odesláním prodávajícímu po zaškrtnutí políčka s popiskem „Souhlasím s obchodními a licenčními podmínkami.“ Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto objednávku zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v návrhu na uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávky kupujícího provedené prostřednictvím internetového obchodu EducationShop.cz jsou následně ze strany prodávajícího potvrzeny. Potvrzením objednávky se rozumí potvrzující e-mail, který kupující obdrží po řádném dokončení objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení návrhu na uzavření smlouvy (objednávky) kupujícího prodávajícím. Tímto okamžikem vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, z něhož smluvním stranám plynou vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a zároveň s nimi vyjadřuje svůj souhlas. Tyto obchodní podmínky jsou rovněž zobrazeny na internetových stránkách internetového obchodu www.EducationShop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Uzavření licenční smlouvy

Databáze, překlady databází, multimediální soubory, e-learningové kurzy a počítačové programy, k jejichž užití lze v internetovém obchodě EducationShop.cz získat oprávnění (licence), jsou vlastním duševním výtvorem provozovatele internetového obchodu EducationShop.cz (dále jen ,,poskytovatel‘‘). Uvedená autorská díla je nabyvatel oprávněn užít, pouze uzavře-li s poskytovatelem licenční smlouvu.

Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření licenční smlouvy. Návrhem na uzavření licenční smlouvy je ,,vložení‘‘ předmětu autorského práva do košíku, vyplnění registračního formuláře v internetovém obchodě EducationShop.cz nabyvatelem a jeho odeslání poskytovateli po zaškrtnutí políčka s popiskem „Souhlasím s obchodními a licenčními podmínkami“. Údaje uvedené v návrhu na uzavření licenční smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká akceptací návrhu na uzavření licenční smlouvy poskytovatelem. Přijetí návrhu na uzavření licenční smlouvy je následně ze strany poskytovatele potvrzeno. Potvrzením návrhu na uzavření licenční smlouvy se rozumí potvrzující e-mail, který nabyvatel obdrží po zaslání návrhu na uzavření licenční smlouvy poskytovateli. Tímto okamžikem vzniká mezi nabyvatelem a poskytovatelem smluvní závazkový vztah, z něhož smluvním stranám plynou vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny licenční smlouvou a licenčními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí. Na tyto licenční podmínky je nabyvatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním návrhu na uzavření licenční smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Nabyvatel licence odesláním návrhu na uzavření licenční smlouvy potvrzuje, že se s těmito licenčními podmínkami seznámil a zároveň s nimi vyjadřuje svůj souhlas. Tyto licenční podmínky jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu EducationShop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce nabyvatelem.

Licenční smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně poskytovatele či nabyvatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená licenční smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Na základě licenční smlouvy poskytuje poskytovatel (autor) nabyvateli oprávnění k výkonu práva užit dílo v omezeném rozsahu. Nabyvatel není oprávněn dílo kopírovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, provádět, reprodukovat, publikovat, převádět nebo prodávat o díle jakékoli informace a s použitím díla vytvářet souborná, či odvozená díla. Nabyvatel není dále oprávněn k pořizování rozmnoženin díla, a to ani pro jeho osobní potřebu, a k rozšiřování zhotovených rozmnoženin. Licence k užití díla je poskytnutá jako nevýhradní. Licence k software, databázi, překladu či multimediálnímu souboru je poskytována bez územního a časového omezení.

Práva a povinnosti autora a nabyvatele plynoucí z licenční smlouvy

Licence k užití e-learningového kurzu je poskytována s časovým omezením. Přístup k jednotlivým e-learningovým kurzům je omezen na dobu, která je uvedena v doplňujících informacích týkajících se předmětného e-learningového kurzu. Nabyvatel licence byl s časově omezeným přístupem k e-learningovému kurzu, který je předmětem licenční smlouvy, seznámen před uzavření licenční smlouvy a s takovým časovým omezením vyjadřuje svůj souhlas. Časové omezení je nedílnou součástí uzavírané licenční smlouvy.

Nabyvatel bere na vědomí, že software, databáze, překlady a multimediální soubory poskytovatele (autora) jsou chráněny autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití díla. Nabyvatel licence nesmí autorské dílo upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora. Nabyvatel licence není oprávněn oprávnění tvořící souhlas licence poskytnout třetí osobě (podlicence), a to ani zčásti.

Licence k uvedeným dílům je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let, nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k software, databázi, překladu či multimediálnímu souboru autora.

Autorské dílo je možné použít jen k účelům dle licenční smlouvy.

V případě, že nabyvatel poruší jakékoliv výše uvedené povinnosti vyplývající mu z licenční smlouvy, zejména neuhradí-li autorovi (poskytovateli licence) odměnu za poskytnutí oprávnění dílo užít a/nebo užije-li nabyvatel autorské dílo neoprávněně, tj. v rozporu s licenční smlouvou a/nebo s účelem licenční smlouvy, je autor (poskytovatel licence) oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od licenční smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí se dostat do dispoziční sféry poskytovatele licence. Odstoupením od smlouvy se licenční smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy vzájemně poskytly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo autora (poskytovatele licence) na náhradu škody.

Registrace

Nákup v internetovém obchodě EducationShop.cz lze uskutečnit pouze po předchozí registraci. Každý zákazník obdrží po vyplnění registračního formuláře e-mail s potvrzením registrace a s přístupovými právy.

Veškeré objednávky, které kupující prostřednictvím internetového obchodu EducationShop.cz uskuteční, vede prodávající v evidenci po dobu pěti let od okamžiku jejich učinění.

Veškeré licenční smlouvy, které byly prostřednictvím internetového obchodu EducationShop.cz mezi poskytovatelem a nabyvatelem uzavřeny, vede poskytovatel v evidenci po dobu pěti let od okamžiku jejich uzavření.

Ceny a platnost nabídky

Veškeré ceny (kupní cena či jednorázová odměna autora za poskytnutí licence k dílu) uváděné na stránkách internetového obchodu jsou pro kupující a nabyvatele konečné, popř. včetně všech dalších zákonných daní a poplatků, které musí kupující či nabyvatel pro získání zboží a licence zaplatit.

Konečná kupní cena či konečná výše odměny je vždy uvedena v návrhu na uzavření smlouvy a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží či přijetí návrhu na uzavření licenční smlouvy. Prodávající (poskytovatel) není plátce DPH.

Objednávka

Objednat zboží či zaslat návrh na uzavření licenční smlouvy k dílu nabízeného prostřednictvím internetového obchodu EducationShop.cz je možné následujícím způsobem:

  • internetovým nákupním systémem na adrese www.EducationShop.cz - zboží či předmět autorského práva, ke kterému chcete získat oprávnění k užití, vložíte do košíku a poté vyplníte potřebné údaje k odeslání objednávky či návrhu na uzavření licenční smlouvy.

Vyřízení objednávky a umožnění užívat díla

Vyřízením objednávky se rozumí příprava zásilky (zabalení a vystavení prodejních dokladů) a její předání k přepravě (Česká pošta) či připravení zásilky k osobnímu odběru.

Umožněním užívat dílo se rozumí zaslání software, databáze, překladu či jiného multimediálního souboru v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nabyvateli, poskytnutí autorského díla na jiném hmotném substrátu (CD) či okamžik jiného umožnění užití databáze, překladu, počítačového programu nebo multimediálního souboru, např. přímé získání (stažení) těchto autorských děl z internetových stránek www.EducationShop.cz. Umožněním užívat e-learningový kurz se rozumí poskytnutí přístupových údajů k e-learningovému kurzu.

Vyřízení probíhá okamžitě po přijetí objednávky či obdržení návrhu na uzavření licenční smlouvy, obvykle v den objednání kupujícím či odeslání návrhu na uzavření licenční smlouvy nabyvatelem. Maximální doba na vyřízení objednávky je stanovena na 5 pracovních dnů od podání objednávky. V případě, že by uvedený termín nebylo možno dostát, provozovatel internetového obchodu EducationShop.cz neprodleně po zjištění této skutečnosti kupujícího (nabyvatele) telefonicky či e-mailem informuje a dohodne s ním následující postup včetně nového termínu dodání zboží.

O každém vyřízení objednávky a jejím předání k přepravě či na osobní odběr je kupující informován telefonicky nebo e-mailem, kde se dozví, kdy může objednávku očekávat či ji osobně vyzvednout.

Způsob a cena dopravy

Zboží či hmotné substráty (věci), jejímž prostřednictvím je vyjádřeno autorské dílo, jsou zasílány prostřednictvím České pošty po celé ČR po zaplacení kupní ceny za zboží či uhrazení odměny za poskytnutí oprávnění k výkonu užít autorské dílo. Poštovné činí 120,- Kč. Balné je zdarma.

Zboží či hmotné substráty (věci), jejímž prostřednictvím je autorské dílo vyjádřeno, je rovněž možné si osobně vyzvednout v sídle provozovatele internetového obchodu.

Software, databáze, překlady či multimediální soubory mohou být nabyvateli zaslány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Po zaplacení odměny poskytovateli licence a/nebo po obdržení přístupových údajů může nabyvatel některý druh software, databází, překladů či multimediálních souborů získat (stáhnout) přímo z internetových stránek www.EducationShop.cz.

Údaje potřebné k přístupu k e-learningovému kurzu budou nabyvateli zasílány zásadně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

Platební podmínky

Provozovatel internetového obchodu EducationShop.cz má uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu s firmou GoPay, která technicky zajišťuje platební styk mezi provozovatelem a kupujícím (nabyvatelem), jejichž součástí je také dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cenu za zboží či jednorázovou odměnu za poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo se kupující či nabyvatel zavazuje uhradit prostřednictvím platebního systému GoPay.

Součástí platebního systému GoPay je moderní GoPay peněženka. Jedná se o elektronickou variantu běžné peněženky pro snadnou a rychlou úhradu drobných částek v prostředí internetu.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících a/nebo nabyvatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující a nabyvatel učiněním návrhu na uzavření smlouvy souhlasí se zpracováním, shromažďováním a archivací svých osobních údajů v databázi provozovatele internetového obchodu EducationShop.cz po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující a/nebo nabyvatel mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího a/nebo nabyvatele odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících a/nebo nabyvatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících a/nebo nabyvatelů provozovatel internetového obchodu EducationShop.cz nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a licenční podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy (smlouvy) uzavřené mezi provozovatelem internetového obchodu EducationShop.cz a kupujícími a/nebo nabyvateli.